ولی قهری کیست؟
بلوغ و رشد و عقل دروازه های ورود به اهلیت محسوب شده و اشخاصی که حائز این صفات نباشند محجور تلقی و ناتوان از انجام معامله خواهند بود. به این اعتبار ماده 1207 قانون مدنی مقرر داشته است که:«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار؛ 2-اشخاص غیر رشید؛ 3- مجانین. معاملات اشخاص محجور بوسیله ولی و قیم انجام می شود.
ولی قهری (پدر و جد پدری) کیست؟
ماده 1180 قانون مدنی مقرر داشته است که:«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتیکه عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.» در این ماده منظور از طفل، فرزند می باشد و به موجب این قانون پدر یا جد پدری می توانند به ولایت از فرزند صغیر خود یعنی فرزندی که به سن بلوغ نرسیده معامله نمایند و همچنین است که اگر فرزند مجنون و یا سفیه بوده و این حالت از کودکی در وجود فرزند باشد یعنی آنکه اگر فرزند شخصی او کودکی مجنون بوده است پس از آنکه به سن بلوغ رسید به لحاظ عدم احراز رشد، باز هم از ولایت پدر و جد پدری خارج نشده و کماکان ولی قهری می تواند برای ایشان معامله نماید.
ولی خاص (ول قهری و وصی) کیست؟
ماده 1188 قانون مدنی اعلام می دارد :«هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آن ها مواظبت کرده و اموال آن ها را اداره نماید.» و ماده 1189 همان قانون مقرر داشته است :«هیچ یک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی ومعین کند.» قانونگذار در مقام معرفی اولیاء خاص به موجب ماده 1194 همان قانون بیان می دارد:«پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شوند.»
عزل ولی قهری – آیا ولی قهری را می توان عزل نمود؟
عزل ولی قهری – آیا ولی قهری را می توان عزل نمود. زمانی که طفل و یا فردی که به دلیل ناتوانی های ذهنی و عقلی (مجنون) توان معاملات مالی را نداشته باشد، محجور محسوب می شود، چنین فردی بنا به قانون یک ولی قهری برای انجام امور مالی مربوط به او دارد ولیکن اگر این فرد (ولی قهری) بنا به هر دلیلی به مصالح شخص رفتار ننماید یکی از اقارب می توانند درخواست عزل ولی قهری را داشته و شخص دیگری جایگزین او شود. افراد محجور از دید قانون ماده ۱۲۰۷– اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار؛ ۲- اشخاص غیررشید؛ ۳- مجانین. صغار تا زمانی که به رشد رسیده و عقلانیت آنها اثبات شود از دخل و تصرف در مال خود منع هستند ولی زمانی که به رشد رسید، اگر رشد او ثابت شود بر اساس ماده ۱۲۱۰"– هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. " به شرایط فوق می تواند در مال خود دخل و تصرف کند. عزل ولی قهری از دیدگاه قانون ماده ۱۱۸۴– هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.(اصلاحی ۱۳۷۹) آیا در موضوع پدر و یا جد پدری می توان درخواست عزل ولی قهری نمود پدر و یا جد پدری بر فرزند خود ولایت دارند و بر اساس ماده 1181 قانون مدنی که می گوید :«هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند." ولی محسوب می شوند ولی با اینحال بر اساس پاسخ رهبری به این سوال که شرط ولایت پدر و جد پدری چیست و تا چه موقع می تواند در چنین امری باشد باید گفت، شرط عدالت در ولایت چیست و اگر ولی فاسق بوده و خوف از دست رفتن اموال در بین باشد چه باید کرد؟ "عدالت، شرط ولایت پدر و جد پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هر چند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر یا جد پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرف در اموال طفل منع کند." بنابراین ولایت یک امر مادام نیست و هریک ار اقارب می توانند خود را مسئول طفل صغیر و یا مجنون بدانند و اگر ولی قهری طفل بر خلاف مصالح وی رفتار نمود درخواست عزل ولی قهری را نموده و با ادله اثبات کنند.

عزل ولی قهری

عزل ولی قهری

در ابتدا به سراغ تعریف ورشکستگی میرویم و در ادامه میخوانیم ورشکسته کیست : ورشکستگی در قانون تجارت یعنی یک تاجر از پرداخت تعهدات خود عاجز شود البته ممکن است تاجر املاک و مستغلات زیادی داشته باشد و به دلیل در رهن بودن این املاک نتواند تعهدات خود را انجام داده و به موجب آن ورشکسته تلقی میشود . ورشکستگی برای بسیاری از تجار پایان راه است و ممکن است عمر فعالیت تجاری آنها را به آخر برساند اگر نتوانند این دوران به درستی مدیریت کنند.

ولی قهری

بلوغ و رشد و عقل دروازه های ورود به اهلیت محسوب شده و اشخاصی که حائز این صفات نباشند محجور تلقی و ناتوان از انجام معامله خواهند بود. به این اعتبار ماده 1207 قانون مدنی مقرر داشته است که:«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار؛ 2-اشخاص غیر رشید؛ 3- مجانین.»
معاملات اشخاص محجور بوسیله ولی و قیم انجام می شود.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!