مطالبه سهم الارث

طبقات مختلف وراث
1)پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد 2)اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
سهم الارث پدر و مادر:
اگر برای متوفی الاد یا اولاد اولاد از هر درجه مجود نباشد، هر یک از پدر و مادر در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم می برد اما اگر مادر حاجبانی با شرایط زیر داشته باشد، یک ششم از ترکه متعلق به او و بقیه مال پدر است: به این شرح که: وقتی که برای میت چند برادر یا چند خواهر باشد، در اینصورت مادر میت از بردن بیش از یک ششم محروم می شود مشروط بر اینکه : اولا: لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند ثانیا: پدر آنها زنده باشد ثالثا: از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل رابعا: ابوینی یا ابی تنها باشند اگر متوفی فرزند داشته باشد، فرض هر یک از پدر و مادر به یک ششم تقلیل می یابد
سهم الارث نوادگان
هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم مقام بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر یک از پدر و مادر که زنده باشد ارث می برد. تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید. یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که توسط او به میت می رسد. بنابراین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، پسر دو برابر دختر می برد.
سهم الارث اجداد و جدات
هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشند، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود: اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی، تمام ترکه به او تعلق می گیرد. اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند، ذکور دو برابر اناث می برند و اگر همه امی باشند، بین آنها بالسویه تقسیم می گردد. اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند، یک سوم ترکه به جد یا جده امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی، آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد، حصه ذکور از آن دو ثلث، دو برابر حصه اناث خواهد بود. هرگاه میت اجداد و برادر و خواهر با هم داشته باشد، دو سوم ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک سوم به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند. اما اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد؛ فقط یک ششم ترکه به او تعلق خواهد گرفت
سهم الارث اولاد خواهر و برادر
اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر، اولاد برادر و خواهر قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند. در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد خواهر و برادر بر حسب نسل به عمل می آید. یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسد. بنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی، حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد خواهر و برادر امی، حصه خواهر و برادر امی را می برند. در تقسیم بین افراد یک نسل، اگر اولاد خواهر و برادر ابوینی یا ابی تنها باشند، ذکور دو برابر اناث می برند و اگر از خواهر و برادر امی باشد، بالسویه تقسیم می کنند.
گواهی انحصار وراثت – مراحل قانونی دریافت گواهی انحصار وراثت چیست؟
از جمله مسائلی که برای بسیاری از افراد جامعه مطرح می شود مسئله فوت و تاثیرات ناشی از آن است، از جمله این تاثیرات اموال باقی مانده این فرد است که بایست بین وراث تقسیم گردد، در این مورد سوالی که بسیار مطرح می شود این است که مراحل دریافت گواهی حصر وراثت چیست و چگونه می توان این کار را انجام داد، از این رو این مطلب را به پاسخ سوالات در رابطه با همین انحصار وراثت اختصاص داده ایم. مراحل دریافت گواهی انحصار وراثت پس از فوت شخص، ابتدا می بایست شناسنامه فرد متوفی به ثبت احوال ارجاع و باطل شود، پس از آن وراث و اشخاص ذینفع در آن می توانند از دادگاه درخواست انحصار وراثت نمایند، در این مورد باید گفت اگر وراث یک متوفی تعدد داشته باشند و یا به عبارتی تعدادشان زیاد باشد، لازم نیست که همه گی برای انحصار وراثت درخواست کنند و تنها کافی ست تا یک نفر از آنها درخواست نماید. مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت 1- گواهی فوت متوفی به همراه شناسنامه گواهی فوت توسط اداره ثبت صادر می شود، زمانی که برای ارائه دادخواست گواهی انحصار وراثت اقدام می شود بایست اصل شناسنامه و همچنین اصل گواهی فوت در پرونده ضمیمه شود. 2- استشهادیه محضری تمام وراث متوفی بایست توسط استشهادیه محضری اعلام شوند، عدم اعلام یک و یا چند نفر از وراث به عنوان کلاه برداری محسوب می شود، این برگه بایست توسط دو نفر از کسانی که ورثه را می شناسند امضا شود. 3- رسید گواهی مالیاتی تمامی دارایی ها و اموال متوفی بایست به اداره دارایی حوزه سکونت متوفی اعلام شود و پس از طی مراحل و دریافت رسید، با دیگر مدارک به دادگاه ارائه شود. در این خصوص وراث و یا نمایندگان قانونی شخص متوفی بایست ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت نسبت به اعلام تمامی دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی اقدام نمایند تا بر قضیه مالیات بر ارث رسیدگی شود 4- اصل و گواهی مصدق شناسنامه وراث برای انحصار وراثت الزامی است 5- اگر متوفی وصیتی داشته است بایست به دادگاه ارائه شود 6- دادخواست مبتی بر گواهی انحصار وراثت نیز از جمله مدارک لازم برای آن است مراحل انجام کار پس از ارائه دادخواست زمانی که ورثه درخواستشان را به دادگاه اعلام نموده و مدارک ارائه شد، این درخواست با هزینه متقاضی یکبار در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می شود و پس از یک ماه از زمانی که این آگهی در روزنامه چاپ شد، در صورتی که معترضی برای آن نباشد گواهی انحصار وراثت توسط دادگاه صادر می شود. اگر کسی در این زمان اعتراضی داشته باشد، دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و به او اطلاع می دهد و پس از استماع صحبتها و جلسه رسیدگی در خصوص انحصار وراثت تصمیم گیری می نماید. در این خصوص نکات و مواردی از جمله وجود یک جنین در زمان فوت مطرح است که بایست آن جنین نیز در بین ورثه در نظر گرفته شود و نیز اگر شخص محجوری در بین ورثه باشد که برای وی قیمی انتخاب نشده باشد، دادستان می تواند در این زمینه اقدام لازم را انجام و به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید

سهم الارث

سهم الارث

بعد از فوت متوفی اموال وی به نسبت و با سهام مشخصی بین وراث وی تقسیم می شود که طبیعتا هر چه این قرابت نزدیکتر باشد میزان ارث بیشتر و نیز وجود خویشاوندان نزدیکتر، خویشان دورتر را از ارث محروم می نماید.

سهم الارث وراث

عد از فوت متوفی اموال وی به نسبت و با سهام مشخصی بین وراث وی تقسیم می شود که طبیعتا هر چه این قرابت نزدیکتر باشد میزان ارث بیشتر و نیز وجود خویشاوندان نزدیکتر، خویشان دورتر را از ارث محروم می نماید.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!