تعیین قیم
مطابق ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود كه این اشخاص عبارتند از، اطفالی كه ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (كودكی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی كه جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد. نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد كه حكم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی كه شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حكم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
عزل قیم
الف) مطابق ماده‌ی 1248 ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1- اگر معلوم شود كه قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتكب جنایت و یا مرتكب یكی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حكم قطعی محكوم گردد: سرقت ،خیانت درامانت ،كلاهبرداری ،اختلاس ،هتك ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشكستگی به تقصیر یا تقلب. 3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محكوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره كند. 4- اگر قیم ورشكسته اعلان شود. 5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
شرایط قانونی در عزل و نصب قیم
شرایط قانونی در عزل و نصب قیم شرایط تعیین قیم چیست؟ عزل و نصب قیم چگونه انجام می شود؟ آیا امکان عزل قیم هست؟ زمانی که یک فرد از نظر سنی و یا از نظر عقلی در شرایط پذیرش مسئولیتهای قانونی خود از جمله معاملات و خرید و فروش ها نباشد یک نفر به عنوان قیم عهده دار مسئولیتهای وی می شود، قیم از سوی دادگاه و به درخواست دادستان تعیین می گردد که عهده دار مواظبت و نگهداری از فرد و اداره مال او می شود، همچنین در قانون پیش بینی هایی برای منافع فرد شده است که اگر قیم درباره منافع شخص محجور و یا طفل صغیر و یا به طور کل فردی که قیمومیت آن را عهده دار شده است رفتار نماید، وی را عزل و شخص دیگری را جایگزین نماید. بر اساس قانون انتخاب قیم شرایطی دارد که در زیر آمده است مواردی که قیم در آن تعیین می شود 1- برای کودکانی (صغار) که سرپرست و ولی خاص ندارند 2- مجانین و شخص غیر رشید (کسانی که جنون در آنها متصل به دوره صغر آنها بوده و ولی خاص ندارند) 3- و نیز فرد غیر رشید و یا مجنونی که عدم رشد او متصل به زمان صغر نباشد دریافت اجرت قیم از محجور قیم برای نگهداری از محجور می تواند از مال وی مبلغی را به عنوان اجرت دریافت کند ولیکن مقدار آن بسته به محل زندگی محجور، شرایط و موقعیت نگه داری و درآمدی که فرد محجور دارد متفاوت است. وظایفی که قانون برای قیم تعیین نموده است در مفاد قانونی زیر آورده شده ماده1235- مواظبت شخص مولي عليه و نمايندگي قانوني او در كليه امور مربوطه به اموال و حقوق مالي او با قيم است . ماده1236- قيم مكلف است قبل از مداخله در امور مالي مولي عليه صورت جامعي از كليه دارائي او تهيه كرده يك نسخه از آن را به امضاي خود براي دادستاني كه مولي عليه در حوزه آن سكونت دارد ، بفرستد و دادستان يا نماينده او بايد نسبت بميزان دارائي مولي عليه تحقيقات لازمه بعمل آورد. ماده1237- مدعي العموم يا نماينده او بايد بعد از ملاحظه صورت دارائي مولي عليه مبلغي را كه ممكن است خارج ساليانه مولي عليه بالغ بر آن گردد و مبلغي را كه براي اداره كردن دارائي مزبور ممكن است لازم شود معين نمايد قيم نميتواند بيش از مبالغ مزبور خرج كند مگر با تصويب مدعي العموم. شرایط عزل قیم در قوانین مرتبط با عزل و نصب قیم تمامی این مفاد بعلاوه مفاد بعدی تا ماده 1248 حوزه اختیارات و وظایف یک قیم را تعیین نموده است و نیز در مورد عزل و نصب قیم قانون مواردی را موجب عزل قیم می داند از جمله این که قیم امانت دار نبوده باشد و این صفت از او صلب شده و یا معلوم شود اگر قیم مرتکب جرم و یا جنایتی از قبیل سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – اختلاس – هتك ناموس – منافيات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشكستگي به تقصير يا تقلب شده باشد. ورشکستگی و یا محکومیت قیم به زندان به شکلی که نتواند عهده دار اموال فرد شود از شرایطی است که در عزل و نصب قیم موجب عزل می گردد همچنین مواردی از جمله جنون قیم که در مفاد قانونی 1248 تا 1253 قانون پیش بینی شده است می تواند عزل و نصب قیم عزل این قیم و نصب دیگری را رقم بزند.

نصب و عزل قیم

نصب و عزل قیم

قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد

قیم کیست؟

قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زیرا كفار نمی‌توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده 1231 قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!