امور تجاری

حقوق تجارت چیست؟
حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بوسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می بایست به حقوق مدنی مراجعه شود.اما در تقسیم بندی حقوق که به مفهوم کلیه اختیارات فرد اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی است به دو گروه حقوق بین الملل و حقوق داخلی تقسیم می شود که حقوق تجارت در گروه حقوق داخلی قرار می گیرد. حقوق بین الملل آن دسته از حقوقی است که روابط مابین دولتها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ( را در حیطه بین الملل تعیین می کند و حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که قوانین حاکم بر رابطه اشخاص و دولت ها را در داخل یک کشور تعریف می کند.
اساس قانون تجارت
قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت 1807 فرانسه ترجمه و تهیه شده است که در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجاری، اسناد تجاری، چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل ونقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان شده است.

وکیل امور تجاری

وکیل امور تجاری

از قانون تجارت چه میدانید؟ حقوق تجارت چیست؟ قانون تجارت ایران برچه مبنایی نوشته شده است؟ وکیل متخصص امور تجاری کیست؟ حیطه فعالیت وکیل امور تجاری چیست؟ آیا از رویه دادگاه ها در خصوص دعاوی تجاری مطلع هستید؟ آیاازآخرین اصلاحات قانون تجارت اطلاع دارید؟

وکیل امور تجاری

ز قانون تجارت چه میدانید؟ حقوق تجارت چیست؟ قانون تجارت ایران برچه مبنایی نوشته شده است؟ وکیل متخصص امور تجاری کیست؟ حیطه فعالیت وکیل امور تجاری چیست؟ آیا از رویه دادگاه ها در خصوص دعاوی تجاری مطلع هستید؟ آیاازآخرین اصلاحات قانون تجارت اطلاع دارید؟

تجارت و قوانین تجارت ریشه در تاریخ دارد و انسانها از ابتدا به اشکال مختلف با آن سرو کار داشته اند چه از زمانی که کالا را با کالا معاوضه کرده و چه زمانی که کالا را با پول و پس از آن چک و غیره دادو ستد کرده اند. بی شک در تمام این زمانها قانونی برای این داد و ستد و به بیان دیگری تجارت ، مکتوب یا غیر مکتوب وجود داشته است.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!