الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید. از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.
الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
الزام به تنظیم سند آپارتمان
الزام به تنظیم سند آپارتمان یکی از اختلافات مطرح شده بین خریدار و فروشنده این است که فروشنده با وجود دریافت مبلغ زیادی از ثمن معامله در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نمی شود و برای انتقال رسمی ملک به خریدار امتناع می کند، از این رو دادخواستی پیش خواهد آمد به نام الزام به تنظیم سند آپارتمان که توسط خریدار مطرح می شود و خریدار به این وسیله می خواهد تا فروشنده را وادار به واگذاری رسمی ملک نماید، از این رو این مبحث را به آن اختصاص داده ایم شرایط انتقال مال غیر منقول اگر خریداری برای الزام به تنظیم سند اقدام می نماید باید ابتدا مقدماتی را در رابطه با آن فراهم نماید این شرایط و مقدمات به شرح ذیل هستند 1- بین خریدار و فروشنده باید قراردادی منعقد شده باشد که فروشنده انتقال مال غیر منقول را تعهد کرده باشد. 2- تعهد فروشنده برای حضور در یک تاریخ معین برای انتقال سند، اگر در مبایعه نامه تاریخ ذکر نشده باشد باید از طریق دادخواست تاریخ معینی را برای تنظیم سند آپارتمان اعلام نمود 3- خریدار در صورت عدم حضور فروشنده باید از دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت کند و در زمان ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند آپارتمان آن را ارائه نماید 4- اظهارنامه یکی از راههایی است که خریدار می تواند از طریق آن به فروشنده اعلام کند که در دفترخانه حاضر و سند را منتقل نماید، اگر با توجه به اظهارنامه مجدد، فروشنده حاضر نشود، می توان این اظهارنامه را نیز با کپی برابر اصل شده به دادگاه ارائه نمود. 5- خریدار باید مدارکی دال بر اینکه خرید انجام شده و در واقع اثباتی برای تصرف و سوابق آن داشته باشد. 6- با توجه به اینکه صدور سند مشروط بر پایان کار و گواهی عدم خلافی است، خریدار باید از وجود این گواهی ها مطمئن شود 7- وجود سابقه ثبتی نیز از شروط تنظیم سند است و خریدار اگر می خواهد الزام به تنظیم سند آپارتمان بگیرد بایست قبل از آن سوابق ثبتی را بررسی نماید. شرایط ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند آپارتمان با وجود شروط بالا دادخواست الزام به تنظیم سند آپارتمان بر علیه فروشنده و یا فروشندگان (به تعداد فروشنده به علاوه یک تنظیم و به دادگاه محل ملک تحویل شود) در شرایط فوق دادخواست ارائه و اگر فروشنده باز هم از حضور امتناع ورزید نماینده قانون به جای وی در دفترخانه حاضر شده و سند را از سوی او امضا و به خریدار واگذار می نماید. به این نکته دقت داشته باشید که این دادخواست تنها در جهت تنظیم سند بوده و اگر ملک بر فرض در تصرف فروشنده است بایست دادخواست دیگری مبنی بر تحویل ملک به دادگاه تقدیم شود. ضمنا در راستای خرید ملک هر خریدار باید از مرهون نبودن ملک و یا بازداشت نبودن آن و نیز از مالکیت فروشنده ب ملک مطمئن باشند، در غیر اینصورت اگر فروشنده مال دیگری را فروخته باشد دادخواست الزام به تنظیم سند مردود بوده و دادگاه نمی تواند فرد را وادار به انتقال ملکی نماید که از آن وی نبوده است. همچنین در رابطه با مرهون بودن ملک شرایط به نحو دیگری است که در همین سایت عنوان شده است، با مراجعه به این قسمت می توانید شرایط الزام به تنظیم سند ملک مرهون را مطالعه نمائید.
الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف
الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف امکان پذیر است؟ ارائه دادخواست به مرجع صالحه یکی از دغدغه های کسانی است که می خواهند پرونده ای را به دادگاه و یا شورای حل اخلاف ارجاع بدهند، اینکه آیا پرونده هایی از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف قابل انجام است یا خیر؟ پرونده های تنظیم سند مالی هستند و یا غیرمالی و خلاصه مرجع صالح کجاست و این قبیل سوالات مواردی است که در این مقاله بررسی شده است. الزام به تنظیم سند چه نوع دعوی است الزام به تنظیم سند یک دعوی حقوقی است که به شکل مرسوم در دادگاهها انجام می شود، باید گفت این دعوی نسبت به یک مال منقول و یا غیر منقول به عنوان یک دادخواست مالی تلقی می شود، در مورد منقول و غیر منقول، مالی که بتواند از جایی به جای دیگر منتقل شود مانند ماشین منقول و مالی که غیر قابل جابه جایی است غیر منقول گفته می شود. منظور از تقویم در دعاوی مالی چیست؟ تقویم به معنای قیمت گذاری است که در دعاوی مالی مطرح می شود، که همین تقویم در واقع مبین سه مسئله مهم در ارائه دادخواست است، اولا مرجع صالح به رسیدگی کجاست، به فرض مثال آیا الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف قابل انجام است؟  در رابطه با دادخواست های مالی، ارائه مواردی که قیمتی کمتر از 5 میلیون تومان داشته باشند به شورای حل اختلاف ممکن است و بالاتراز این مبلغ بایست به دادگاه ارجاع شود، گرچه این مورد در روستا ها تا سقف بیست میلیون ریال کاهش یافته است.  دومین نکته امکان تجدید نظر خواهی از نظر میزان تقویم خواسته است که در دعاوی بالای سه میلیون ریال امکان پذیر است، و اگر خواسته بالای این سقف باشد می توان آن را در دادگاه تجدید نظر مطرح کرد و مهم است که مال تقویم شده باشد تا بتوان این نکات را برآورد کرد.  و مورد بعدی در رابطه با میزان هزینه دادرسی است که منوط بر مبلغ است و اگر کمتر از 10 میلیون ریال باشد برابر یک و نیم درصد از مبلغ خواسته و بالای این مبلغ برابر 2 درصد از مبلغ است. الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف بر اساس موارد عنوان شده اگر مبلغ خواسته کمتر از پنج میلیون در مناطق شهری و کمتر از دو میلیون در مناطق روستایی باشد، مرجع رسیدگی به موارد حقوقی همان شورای حل اختلاف خواهد بود و در غیر اینصورت لازم است تا به دادگاه حقوقی مراجعه شود. در موارد الزام به سند اگر ملک و یا مال مشاع باشد اینکه الزام به تنظیم سند رسمی در شورای حل اختلاف انجام شود، مال مرهون باشد و یا شرایط دیگری را شامل شود، مشمول موارد قانونی خاص خودش است که که به این ترتیب بهترین کار سپردن پرونده به وکیل دادگستری است تا در زمان کمتر و با آرامش بیشتر خواسته برآورد شود. در همین سایت مقالات بیشتری در مورد شرایط اذعان شده، آورده ایم که می توانید به آنها مراجعه و از شرایط آگاهی پیدا کنید.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی  قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید.

از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است.

نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می کنند این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است حال اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه؟

در این فرض مهم ترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است آشکار می شود که متعهدله می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد محکمه نیز با توجه به مفاد قراردادواوضاع احوال و مفاد آن وامارات و قراین حکم خود را صادر می کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود همچنان به قوت خود باقی است.

حتی مرگ متعهد نیز نمی تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث منتقل می شود (مواد۸۶۸و۸۶۹ قانون مدنی) و در صور امتناع ایشان الزام آنها را به تنظیم سند بخواهد پس این قرارداد را قولنامه بنامیم یا بیعنامه اگر دارای شرایط صحت معامله باشد و طرفین نیز شرایط لازمه را داشته باشند مقدمه انتقال است و محاکم نیز معمولا اینگونه نظر می دهند.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!