طلاق رجعی چیست؟
طلاقی است که مرد در مدت معین حق مراجعه به زن و ادامه زندگی را دارد و در صورت مراجعه مرد طلاق منتفی می شود.
حضانت چیست؟
حضانت حق و تکلیف نگاهداری فرزند است.
نفقه چیست؟
نفقه عبارت است از تامین مخارج و مایحتاج زندگی زن ، فرزند و اقارب می باشد.
طلاق باین چیست؟
طلاقی است که در آن مرد حق رجوع به همسر خویش را ندارد مانند:طلاق زن یائسه یا دختر باکره.
طلاق خلع
طلاقی است که زن به لحاظ کراهتی که از مرد دارد با بخشیدن مالی که می تواند تمام یا قسمتی از مهریه یا چیزی بیش از آن باشد تا شوهر را راضی به طلاق نماید.
طلاق مبارات
طلاقی است که کراهت از طرف زن و مرد (هردو طرف باشد) در این صورت مالی که بخشیده می شود بیش از مهر نخواهد بود.

با انواع طلاق آشنا شوید

آیا با انواع طلاق آشنایی دارید؟

طلاق به درخواست یا خواست مرد
طلاق به درخواست زن
طلاق به درخواست زن و شوهر

دلایل طلاق چیست؟

اولین علت اصلی طلاق در جامعه‌ ایران، نداشتن شناخت مناسب زن و شوهر نسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری شریک آینده زندگی‌اش آگاهی ندارد.

دلیل دیگر طلاق در جامعه‌ ایران‌ نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو کردن است. متاسفانه از هر 10 زوج، کمتر از 3 زوج توانایی گفت‌ وگو کردن به شیوه مناسب را دارند. باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفت‌ وگو به حل مسئله‌ای پرداخت، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.

دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده ها بوجود میاید. متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها این اجازه را به خانواده‌هایشان می‌دهند که از همان روزهای اول ازدواج در زندگی‌شان مداخله كنند. علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش برمیگردد.

سوالی دارید یا درخواست طلاق دارید؟

با ما تماس بگیرید!